iSAC News

El projecte iSAC News té com a objectiu dotar a les bases de dades de notícies de l’Agència Catalana Notícies d’una eina que permeti buscar dins de la seva hemeroteca notícies relacionades a unes paraules de cerca utilitzant un motor de llenguatge natural.




Més notícies