Per què?

Els motius d'una administració per implantar una solució com l'iSAC poden ser diversos. L'iSAC és un projecte que cobreix necessitats diferents i, per tant, Ajuntaments amb problemàtiques diverses poden optar per solucionar-les implantant un iSAC.

Principals motius per implantar un iSAC

A continuació es pot trobar una llista dels motius més destacats que poden portar a una administració a implantar un iSAC:

 • Per complir amb una part important de la Llei 11/2007 donant accés als ciutadans a tota la informació de l'Ajuntament i la ciutat de forma electrònica.
 • En els Ajuntaments que no tenen un servei especialitzat d'atenció ciutadana permet oferir un nou servei d'atenció ciutadana. Permet crear un SAC sense els costos de fer-ho presencial o telefònicament.
 • En els Ajuntaments que ja disposen d'un servei presencial o telefònic d'atenció ciutadana permet oferir més servei i de més qualitat i també permet reduir la càrrega d'atenció del personal que es troba a les oficines o al call center.
 • Modernitza les administracions públiques utilitzant les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Innova aplicant les noves tecnologies per oferir transparència i comunicació als ciutadans.
 • Necessitat d'un cercador intel•ligent que permeti entendre als ciutadans quan realitzen consultes sobre el Web de l'Ajuntament i dirigir-lo cap a la pàgina on pot trobar la resposta als seus dubtes. Comprèn les peticions formulades en llenguatge col•loquial dels ciutadans, molt diferent del llenguatge administratiu o tècnic
 • Permet crear un sistema únic d'informació d'atenció ciutadana, evitant la fragmentació i la dispersió de la informació o, en el pitjor dels casos, la no existència d'aquesta. Tenir tota la informació centralitzada en un sol lloc facilita molt la feina d'atendre al ciutadà, però també aporta un conjunt d'eines a les diferents àrees de l'Ajuntament per facilitar la seva tasca del dia a dia.
 • Permet fer un seguiment de les necessitats dels ciutadans (quins temes preocupen als ciutadans) i inclou eines de participació ciutadana i Web 2.0,
 • Permet oferir un servei d'atenció les 24h del dia, 365 dies l'any. Lògicament, els serveis que depenen del personal de l'Ajuntament venen marcats per un horari laboral. L'iSAC al ser uns sistema automatitzat permet oferir un servei ininterromput.
 • Permet realitzar una atenció multicanal, és a dir, que els ciutadans puguin resoldre els seus dubtes connectant-se a l'Ajuntament des del mòbil, la televisió o trucant per telèfon a una centraleta automàtica.
 • És capaç de difondre la informació als ciutadans en tants idiomes com es desitgin, imprescindible per a poblacions amb molta immigració o molt de turisme.
 • Permet crear un nou Web molt més modern oferint uns continguts orientats al seu públic final, els ciutadans. Ofereix un gestor de continguts Web que permet crear un Web o una Web TV aplicant les noves tecnologies.
 • Permet tenir interoperabilitat entre les aplicacions i la informació d'atenció ciutadana amb qualsevol altra aplicació del propi Ajuntament o d'altres organismes.

Principals beneficis d'implantar un iSAC

Implantar un iSAC té una sèrie de beneficis que tot i no ser un motiu per implantar-lo, sí que poden fer decidir una administració a decidir-se per aquesta solució:

 • Poder obtenir finançament públic per dur a terme la implantació de l'iSAC. Això és possible gràcies a que és un projecte recolzat per entitats finançadores com l'Administració Oberta de Catalunya i gràcies a que l'oficina de prospecció del centre EASY de la Universitat de Girona ajudarà en tot moment a sotmetre propostes a qualsevol convocatòria de finançament públic per subvencionar la implantació.
 • Pertànyer a la comunitat iSAC i, per tant, estar informat en tot moment dels avenços en atenció ciutadana i rebre de forma privilegiada noves eines que facilitin la feina.
 • Utilitza codi lliure, obert, no propietari i, per tant, compleix amb les directrius marcades en la "Propuesta de recomendaciones a la Administración General del Estado sobre utilización del software libre y de fuentes abiertas" de juny de 2005.
 • L'iSAC aprèn automàticament gràcies a l'experiència d'atendre als ciutadans dia rere dia. Millora el servei gràcies a les opinions i valoracions dels ciutadans. Gràcies a eines d'intel•ligència artificial el servei cada dia és millor.
 • L’autoservei via web facilita l’alliberament de personal del front-office. Estimula l'ús de les solucions en xarxa i d'autoservei en peticions senzilles per guanyar temps per a les peticions complexes i per a l'atenció de col•lectius amb necessitats especials.
 • Reducció del temps de formació del personal que treballarà en Atenció Ciutadana presencial o telefònica. Disposar d'una eina com l'iSAC evita que el nou personal hagi d'estar molt de temps en formació ja que des del primer moment pot accedir de forma senzilla i ràpida a tota la informació que haurà de fer arribar als ciutadans.Més notícies